English
 Све/Области

Оглас за продају путничких возила - рок за доставу понуде је 22.04.2019. године до 14:00

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Нафта и деривати нафте

План развоја транспортног система

Сагласно Закона о енергетици (члан 325), енергетски субјекти који обављају делатност транспорта нафте нафтоводом или делатност транспорта деривата нафте продуктоводом, дужни су да у плану развоја, који се доноси за период од пет година, утврде динамику изградње нових и реконструкцију постојећих транспортних капацитета, изворе средстава и друге услове за развој транспортног система, као и програме и мере за смањење губитака у транспортном систему и одговорни су за остваривање плана развоја.

Агенција даје сагласност на План развоја система за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима.


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Правила о раду транспортног система
План развоја


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије