English
 Све/Области


 Home

Управљање и организација

Агенцијом управља Савет Агенције, кога бира Народна скупштина, на предлог Владе, из реда истакнутих стручњака из области енергетике и других области од значаја за извршавање послова Агенције. Савет Агенције чине председник и четири члана, који се бирају на период од 5 година. Први мандат два члана Савета Агенције је три године и друга два члана четири године. Савет Агенције за свој рад одговара Народној скупштини.

Имајући у виду послове који су у надлежности Агенције, као и статус реформи енергетског сектора у Србији, Агенција је организована у четири сектора.

Потребaн степен међусобне координације у обављању комплексних мултидисциплинарних послова успостављен је у оквиру хоризонталних тимова који укључују стручњаке из различитих сектора.


У Сектору за енергетско-техничке послове обављају се следећи послови:

1. припрема и анализа енергетско-техничких података и подлога потребних за утврђивање и унапређење методологија за обрачун трошкова прикључка на систем за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије и одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије, одређивање тарифних елемената за обрачун електричне енергије, природног гаса и топлотне енергије произведене у термоелектранама-топланама за тарифне купце, као и за доношење и унапређење тарифних система за: обрачун електричне енергије и природног гаса за тарифне купце, приступ и коришћење система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије и објеката за складиштење природног гаса;

2. анализа енергетско-техничких података и планираних инвестиција енергетских субјеката, ради утврђивања максимално одобреног прихода у поступку давања мишљења на цене енергије и услуга, праћење техничких губитака у преносним, транспортним и дистрибутивним системима и иницирање доношења и праћење реализације програма за њихово смањење;

3. унапређење тарифних система ради стимулисања комбиноване производње електричне и топлотне енергије и коришћења обновљивих извора енергије, као и повећања енергетске ефикасности и обезбеђивање ефикасније заштите животне средине, праћење примене мера одрживог развоја енергетике;

4. анализа предлога правила о раду преносног, транспортног и дистрибутивног система и складишног система за природни гас, као и правила о раду тржишта електричне енергије, која предлажу енергетски субјекти, ради давања сагласности Агенције, праћење примене правила и припрема предлога за њихову измену;

5. утврђивање испуњености техничких и других услова за издавање и одузимање лиценце;

6. припрема енергетско-техничких подлога за отварање тржишта енергије и надзор над тржиштем енергије, а нарочито у погледу унапређења конкурентности, примене принципа недискриминације, обезбеђивања слободног приступа преносним капацитетима и унапређења транспарентности;

7. усмеравање активности на побољшању квалитета испоруке електричне енергије и природног гаса и припрема подлога за унапређење система мерења и начина извештавања Агенције;

8. развој база техничких и енергетских података потребних за праћење обављања регулисаних енергетских делатности и пружање стручне помоћи енергетским субјектима у оквиру права и дужности Агенције утврђених законом;

9. учешће у стручном раду регионалних и других међународних и домаћих организација;

10. учешће у изради прописа и других аката за чије доношење је законом овлашћена Агенција и

11. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета Агенције.

на врх


У Сектору за економско-финансијске послове обављају се следећи послови:

1. израда економско-финансијских подлога за израду тарифних система за обрачун електричне енергије и природног гаса и тарифних система за приступ и коришћење система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије, као и складиштења природног гаса,

2. израда економско-финансијских показатеља за процену трошкова енергетских субјеката и других економских параметара за израду методологије за одређивање тарифних елемената за обрачун цена електричне енергије, природног гаса, топлотне енергије и транспорт нафте и деривата нафте и за израду критеријума, односно методологије за обрачун трошкова прикључка на систем за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије, обрада елемената за оцену економских услова који чине садржину правила о раду преносног и дистрибутивног система и складишног система за природни гас,

3. прибављање, обрада и анализа економских показатеља о пословању енергетских субјеката у вези са обављањем њихове делатности и потребним улагањима у изградњу, одржавање и ревитализацију енергетских објеката,

4. аналитичка процена економских показатеља на основу којих енергетски субјекти образују цене енергије и услуга за тарифне купце, у поступку давање мишљења Агенције на акт о образовању цена,

5. унапређивање процеса регулације и увођење нових метода из домена економско-финансијских послова,

6. израда економско-финансијске аналитичке и статистичке основе за праћење пословања регулисаних предузећа,

7. хармонизација економско-финансијских података са земљама у региону,

8. сарадња и извештавање регионалних регулаторних тела из домена пословања сектора,

9. утврђивање и давање оцене о испуњености економско-финансијских услова енергетских субјеката у поступку издавања и одузимања лиценци,

10. утврђивање економско-финансијских параметара на основу којих Агенција утврђује висину накнаде за издавање лиценце,

11. учешће у изради прописа и других аката за чије доношење је, законом, овлашћена Агенција, као и

12. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета.

на врх


У Сектору за правне послове обављају се следећи послови:

1. нормативно-правни послови на:изради тарифних система за обрачун електричне енергије и природног гаса за тарифне купце и за приступ и коришћење система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије и складиштење природног гаса, изради методологија, критеријума и других правних аката за чије доношење је овлашћена Агенција, изради одлука и других правних аката за давање сагласности на правила о раду оператора система, давање мишљења на акта којима се утврђују цене енергије и о примени аката које доноси Агенција, учествовање у изради аката облигационо-правног карактера закључених у оквиру редовног пословања Агенције (уговори, споразуми,пораванања и сл.), као и праћењу њиховог извршавања , послове везане за праћење прописа који имају непосредно значај или су од посредног утицаја за рад Агенције и давање стручних мишљења ради обавештавања Савета и запослених у Агенцији;

2. управни и други правни послови који се односе на: издавање и одузимању лиценци, одлучивање по жалбама изјављеним на акта енергетских субјеката о одбијању прикључка на систем, одлучивање по жалбама изјављеним на акте оператора система о одбијању приступа на систем за пренос, транспосрт и дистрибуцију енергије, односно складиштење природног гаса, припрему правних аката о утврђивању услова за стицање статуса квалификованог купца, послове везане за радно-правне односе и људске ресурсе и друге правне послове везане за рад Агенције и Савета Агенције;

3. системско-правни послови на: припреми аналитичке основе за утврђивање правног оквира за регулисање питања и односа из делокруга рада Агенције, анализи прописа Европске уније из области енергетике, споразума и других аката облигационо-правног карактера закључених на регионалном нивоу или између енергетских субјеката, изради дела програма рада Агенције, извештаја о раду, финансијског плана и других аката са становишта системско правних решења и њихове правне обраде и други правни послови који се обављају у процесу рада и пословања Агенције;

4. заступање Агенције у споровима пред судовима и другим државним ораганима,

5. пружање стручне помоћи енергетским субјектима у оквиру права и дужности Агенције утврђених законом, као и

6. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета.

на врх


У Сектору за организационе и опште послове обављају се следећи послови:

1. израда правилника, одлука, упутстава, смерница и других правних аката којима се уређује рад и пословање Агенције, остварују права и обавезе запослених из радног односа, спроводе прописи из области рада и заштите здравља на раду, припрема и спроводи поступак јавних набавки, управљање кадровима,

2. односи са јавношћу,

3. припрема материјала који се разматрају на седницама Савета Агенције и извршавање оперативних и других административних послова за потребе рада Савета Агенције,

4. развој, имплементација и одржавање информационог система, одржавање и унапређивање софтвера, техничка подршка корисницима система и израда и одржавање веб-странице Агенције,

5. јавне набавке,

6. успостављање и вођење евиденција пријема поднесака, њихово класификовање и распоређивање организационим јединицама, архивирање предмета по завршетку обраде, експедиција донетих аката подносиоцима захтева, односно субјектима на које се односе,

7. рачуноводствено-финансијски послови за потребе Агенције,

8. спровођење поступка објављивања аката који подлежу, према Статуту или по одлуци Савета Агенције јавном објављивању,

9. организовање курирске службе,

10. организовање, евидентирање и чување прописа, судксе праксе, стручних публикација и других стручних материјала и обављање других административних послова,

11. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета.

на врх


БИЛТЕН
Билтен #481
(6.11.2018)
Архива ... >>

ВЕСТИ
22.10.2018 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
1.10.2018 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
29.9.2018 - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља ... >> Детаљније
24.9.2018 - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
24.9.2018 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
3.9.2018 - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС ... >> Детаљније
26.6.2018 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027. ... >> Детаљније
12.6.2018 - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора ... >> Детаљније
25.5.2018 - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ... >> Детаљније
18.5.2018 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину ... >> Детаљније
4.5.2018 - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода ... >> Детаљније
22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије